adsorbent. 흡착제, 대전방지제, 충전재

   수용성카본블랙, 염료용카본블랙, 절연성카본블랙, 도전성카본블랙, 분산성카본블랙.

   니켈카본블랙 분말

   Furnace black

   Thermal black

   사이즈 : 나노, 마이크로

   N110, N115, N220, N234, N326, N330, N339, N375, N539, N550, N660, N770, N880, N990 외